Persondatapolitik hos Jordemoder Anne Riis

Velkommen som klient hos Jordemoder Anne Riis

Jordemoder Anne Riis

CVR nr. 39824787

I forbindelse med dine behandlinger hos Jordemoder Anne Riis er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

  1. Hvilke oplysninger jeg behandler Modtager du behandling hos Jordemoder Anne Riis, vil jeg i forbindelse med din behandling notere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i Autorisationslovens kapitel 6 og Journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Jordemoder Anne Riis registrerer følgende personlige oplysninger:

– Fulde navn

– Adresse

– Telefonnummer

– E-mailadresse

– Evt. CPR nr.

– Helbredsoplysninger

Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i Sundhedsloven kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål og til brug for, at du kan modtage undervisning m.m. i forbindelse med deltagelse i f.eks. holdundervisning. Disse oplysninger noteres med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Jeg kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter jeg først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

  1. Samtykke

Når Jordemoder Anne Riis indsamler, behandler og opbevarer personfølsomme data må det kun ske med klientens samtykke. Du kan som klient til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, det gøres skriftligt ved at sende mig en e-mail på info@jordemoderanneriis.dk.iAfvent bekræftelse på modtagelse af e-mail fra mig. Alternativt kan du kontakte mig per telefon 26191293, hvis du ikke har modtaget en bekræftelse på din e-mail.

  1. Videregivelse af oplysninger

Efter Sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme, fortrolige forhold.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for Jordemoder Anne Riis må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i Sundhedsloven kapitel 9.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

  1. Hvor længe oplysningerne opbevares

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum for jordemødre er 10 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 1. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

  1. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter Autorisationsloven § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

  1. Klage

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. wwww.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk. www.stps.dk.

  1. Hvordan jeg beskytter dine data

Booking- og journalsystemet, der anvendes hos Jordemoder Anne Riis anvender SSL krypterede tjenester.